E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Effects of sleep bruxism related tinnitus on quality of life [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(4): 219-223 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.99810

Effects of sleep bruxism related tinnitus on quality of life

Ziya Saltürk1, Erdinç Özçelik2, Tolgar Lütfi Kumral1, Ozan Çakır1, Şeref Kasımoğlu3, Yavuz Atar1, Güven Yıldırım1, Güler Berkiten1, Ayşe Enise Göker1, Yavuz Uyar1
1Department of Otolaryngology, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Prosthesis, Okmeydanı Oral and Dental Health Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Audiometry, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to analyze the subjective and objective characteristics of tinnitus in sleep bruxism patients.
METHODS: The study included 57 patients (12 males; 45 females; mean age 33.89±12.50 years; range 19 to 55 years) with sleep bruxism and tinnitus (sleep bruxism group) and 24 patients (6 males, 18 females; mean age 43.75±16.19 years; range 21 to 58 years) only with tinnitus (control group). Sleep bruxism was diagnosed by the diagnostic criteria of American Academy of Sleep Medicine. Patients were performed pure tone audiometry to detect hearing thresholds at standard and high frequencies. Tinnitus frequency and loudness were assessed. Subjective aspects of tinnitus were identified by tinnitus handicap inventory.
RESULTS: The statistical analysis revealed that the sleep bruxism group had significantly lower hearing thresholds except 1000 Hz and 2000 Hz. Tinnitus frequency was between 3000 Hz and 18000 Hz in sleep bruxism group while it was between 6000 and 16000 Hz in control group with no statistically significant difference (p=0.362). Sleep bruxism group had significantly lower tinnitus loudness and tinnitus handicap inventory scores in comparison to control group (p=0.024 and p=0.000, respectively).
CONCLUSION: Tinnitus caused by sleep bruxism and temporomandibular joint issues has higher frequency and lower loudness compared to patients with only tinnitus.

Keywords: Bruxism, frequency; hearing; tinnitus handicap inventory; tinnitus.

Uyku bruksizmine bağlı tinnitusun yaşam kalitesi üzerine etkileri

Ziya Saltürk1, Erdinç Özçelik2, Tolgar Lütfi Kumral1, Ozan Çakır1, Şeref Kasımoğlu3, Yavuz Atar1, Güven Yıldırım1, Güler Berkiten1, Ayşe Enise Göker1, Yavuz Uyar1
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Okmeydanı Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Protez Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Odyometri Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu yazıda uyku bruksizmi olan hastalarda tinnitusun öznel ve nesnel özellikleri incelendi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya uyku bruksizmi ve tinnitusu olan 57 hasta (12 erkek; 45 kadın; ort. yaş 33.89±12.50 yıl; dağılım 19-55 yıl) (uyku bruksizmi grubu) ile sadece tinnitusu olan 24 hasta (6 erkek, 18 kadın; ort. yaş 43.75±16.19 yıl; dağılım 21-58 yıl) (kontrol grubu) dahil edildi. Uyku bruksizmi tanısı Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi diyagnostik kriterlerine göre konuldu. Hastalara saf ses odyometri uygulanarak standart ve yüksek frekanslardaki işitme eşikleri belirlendi. Tinnitus frekansı ve şiddeti değerlendirildi. Tinnitusun öznel yönleri tinnitus engel dökümü ile belirlendi.
BULGULAR: İstatistiksel değerlendirme uyku bruksizmi grubunda işitme eşiklerinin 1000 Hz ve 2000 Hz dışında anlamlı olarak daha düşük olduğunu gösterdi. Tinnitus frekansı uyku bruksizmi grubunda 3000 Hz ile 18000 Hz arasında iken kontrol grubunda 6000 Hz ile 16000 Hz arasındaydı ve farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.362). Uyku bruksizmi grubunda tinnitus şiddeti ve tinnitus engel dökümü puanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0.024 ve p=0.000).
SONUÇ: Uyku bruksizmi ve temporomandibüler eklem sorunlarına bağlı tinnitus yüksek frekanslıdır ve sadece tinnitusu olan hastalara göre daha az şiddetlidir.

Anahtar Kelimeler: Bruksizm, frekans; işitme; tinnitus engel dökümü; tinnitus.

Ziya Saltürk, Erdinç Özçelik, Tolgar Lütfi Kumral, Ozan Çakır, Şeref Kasımoğlu, Yavuz Atar, Güven Yıldırım, Güler Berkiten, Ayşe Enise Göker, Yavuz Uyar. Effects of sleep bruxism related tinnitus on quality of life. Tr-ENT. 2015; 25(4): 219-223

Corresponding Author: Ziya Saltürk, Türkiye
LookUs & Online Makale