E-ISSN 2602-4837
Prevalence of otitis media with effusion among school age children in rural parts of Konya province, Turkey [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(4): 200-204 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.01979

Prevalence of otitis media with effusion among school age children in rural parts of Konya province, Turkey

Yasin Kürsad Varsak1, Zuhal Gül2, Mehmet Akif Eryılmaz2, Hamdi Arbağ2
1Department of Otolaryngology, Konya Numune Hospital, Konya Turkey
2Department of Otolaryngology, Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Konya Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the current prevalence of serous otitis media (SOM) among school age children living in rural areas of Konya province located in southern Turkey.
METHODS: This cross sectional study which was conducted between October 2012 and January 2013 included 2,352 children (1,179 males, 1,173 females; mean age 8.9±2.8 years; range 4 to 15 years) who attended 36 different primary schools in rural parts of the Konya province. Otologic complaints, findings, and tympanometry results were recorded. Diagnosis of SOM was obtained based on history, symptoms, abnormal otoscopy and tympanogram findings.
RESULTS: The overall prevalence of SOM was 4.6%. The highest prevalence was at the age of four (11.2%). There was a significantly higher prevalence of SOM at the age of six (11.1%). The overall prevalence was higher in males (6.17%) compared to females (3.16%) in all age groups (p<0.05).
CONCLUSION: Compared to the literature, overall prevalence of SOM in our study was lower. Development of preventive and therapeutic strategies in the first step health care service may have a considerable effect on this low rate.

Keywords: Child, prevalence; serous otitis media.

Türkiye’de Konya ilinin kırsal kesimlerinde okul çağındaki çocuklarda efüzyonlu otitis media prevalansı

Yasin Kürsad Varsak1, Zuhal Gül2, Mehmet Akif Eryılmaz2, Hamdi Arbağ2
1Konya Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Klinigi, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dali, Konya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada Türkiye’nin güneyinde yer alan Konya ilinin kırsal kesimlerinde yaşayan okul çağındaki çocuklarda güncel seröz otitis media (SOM) prevalansı değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ekim 2012 - Ocak 2013 tarihleri arasında yürütülen bu kesitsel çalışmaya Konya ilinin kırsal kesimlerinde 36 farklı ilkokula giden 2352 çocuk (1179 erkek, 1173 kız; ort. yaş 8.9±2.8 yıl; dağılım 4-15 yıl) dahil edildi. Otolojik yakınmalar, bulgular ve timpanometri bulguları kaydedildi. Seröz otitis media tanısı öykü, semptomlar, anormal otoskopi ve timpanogram sonuçlarına dayanarak konuldu.
BULGULAR: Toplam SOM prevalansı %4.6 idi. En yüksek prevalans dört yaşında idi (%11.2). Seröz otitis media prevalansı altı yaşında anlamlı olarak daha yüksekti (%11.1). Tüm yaş gruplarında toplam prevalans erkeklerde (%6.17) kızlara (%3.16) kıyasla daha yüksekti (p<0.05).
SONUÇ: Literatür ile karşılaştırıldığında, çalışmamızda toplam SOM prevalansı daha düşük idi. Birinci basamak sağlık hizmetinde önleyici ve tedavi edici stratejilerin gelişimi bu düşük oranda önemli etkiye sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, prevalans; seröz otitis media.

Yasin Kürsad Varsak, Zuhal Gül, Mehmet Akif Eryılmaz, Hamdi Arbağ. Prevalence of otitis media with effusion among school age children in rural parts of Konya province, Turkey. Tr-ENT. 2015; 25(4): 200-204

Corresponding Author: Yasin Kürsad Varsak, Türkiye
LookUs & Online Makale