E-ISSN 2602-4837
Assessment of patients with nasal polyposis by the neutrophil-to-lymphocyte ratio and eosinophil-to-lymphocyte ratio [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(4): 193-199 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.10734

Assessment of patients with nasal polyposis by the neutrophil-to-lymphocyte ratio and eosinophil-to-lymphocyte ratio

Alper Yenigün
Department of Otolaryngology, Bezmialem Vakıf University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and eosinophil-to-lymphocyte ratio (ELR) levels in recurrent and non-recurrent nasal polyposis, and identify how the NLR and ELR reflect the inflammatory status in this specific diagnosis preoperatively.
METHODS: A total of 158 patients (102 males, 56 females; mean age 29.40±5.44 years; range 14 to 48 years) were included in the study. The patients were divided into two groups: group 1 included 80 recurrent nasal polyposis patients (44 males, 36 females; mean age 30.0±9.4 years; range 14 to 47 years) and group 2 included 78 non-recurrent nasal polyposis patients without allergic or atopic backgrounds (58 males, 20 females; mean age 28.8±10.1 years; range 17 to 48 years). The NLR and ELR values for each patient were calculated from the complete blood counts taken before surgery. The values of preoperative white blood cell, neutrophil, lymphocyte, eosinophil, NLR and ELR were compared for each group, and also in between the two groups.
RESULTS: The preoperative neutrophil, eosinophil, NLR and ELR values of group 1 were significantly higher than group 2 (p=0.042, p=0.013, p=0.019, and p=0.0001 respectively).
CONCLUSION: Neutrophil-to-lymphocyte and ELR measurements can be used effectively in patients with nasal polyposis as an auxiliary method in deciding for the necessity of recurrence follow-ups.

Keywords: Eosinophil, inflammation; lymphocyte; nasal polyp; neutrophil.

Nazal polipozisli hastaların nötrofil/lenfosit oranı ve eozinofil/lenfosit oranı ile değerlendirilmesi

Alper Yenigün
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada reküren ve nonreküren nazal polipoziste nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve eozinofil/lenfosit oranı (ELO) düzeyleri araştırıldı ve NLO ile ELO’nun bu spesifik tanıda ameliyat öncesi enflamatuvar durumu nasıl yansıttığı belirlendi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 158 hasta (102 erkek, 56 kadın; ort. yaş 29.40±5.44 yıl; dağılım 14-48 yıl) dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: grup 1’e 80 reküren nazal polipozis hastası (44 erkek, 36 kadın; ort. yaş 30.0±9.4 yıl; dağılım 14-47 yıl) ve grup 2’ye alerjik veya atopik geçmişi olmayan 78 nonreküren nazal polipozis hastası (58 erkek, 20 kadın; ort. yaş 28.8±10.1 yıl; dağılım 17-48 yıl) dahil edildi. Her hasta için NLO ve ELO değerleri cerrahi öncesi alınan tam kan sayımlarından hesaplandı. Her grup için ve iki grup arasında ameliyat öncesi beyaz kan hücresi, nötrofil, lenfosit, eozinofil, NLO ve ELO değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup 1’in ameliyat öncesi nötrofil, eozinofil, NLO ve ELO değerleri grup 2’den anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla, p=0.042, p=0.013, p=0.019 ve p=0.0001).
SONUÇ: Nötrofil/lenfosit ve ELO ölçümleri nazal polipozisli hastalarda reküren takiplerin gerekliliğine karar vermede yardımcı bir yöntem olarak etkili bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Eozinofil, enflamasyon; lenfosit; nazal polip; nötrofil.

Alper Yenigün. Assessment of patients with nasal polyposis by the neutrophil-to-lymphocyte ratio and eosinophil-to-lymphocyte ratio. Tr-ENT. 2015; 25(4): 193-199

Corresponding Author: Alper Yenigün, Türkiye
LookUs & Online Makale