E-ISSN 2602-4837
Foreign body impaction in esophagus: experiences at Ear-Nose-Throat Clinic in Tuzla, 2003-2013 [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(4): 214-218 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.47640

Foreign body impaction in esophagus: experiences at Ear-Nose-Throat Clinic in Tuzla, 2003-2013

Sekib Umihanic, Fuad Brkic, Sefika Umihanic, Samir Hodzic
Department of Otolaryngology, University Clinical Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina

OBJECTIVE: This study aims to report our experience in the management of foreign body (FB) impaction in esophagus in the Ear-Nose-Throat Clinic, University Clinical Center of Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
METHODS: Seventy-one patients (44 males, 27 females; mean age 32.99±28.57 years; range 1 to 81 years) who admitted to our clinic between January 2003 and December 2013 with a history of a FB in esophagus were retrospectively analyzed including head and neck examination. All patients were performed rigid esophagoscopy under general anesthesia.
RESULTS: A total of 32 FBs were detected in children (23 males, 9 females; mean age 4.6 years; range 1 to 11, mod 1) with coins being the most common (56.31%). A total of 39 FBs were detected in adults (21 males, 18 females; mean age 56.2 years; range 16 to 81) with bones and food being the most common (43.6%). Foreign bodies impacted in the upper esophageal sphincter in 87.5% of children and in 66.7% of adults. The duration of localization of FBs in esophagus was between one hour and six months. All procedures were performed without complications; the FBs were completely extracted without the requirement to repeat the procedure.
CONCLUSION: Our study results suggest that use of rigid endoscope is reliable in removing FBs in the esophagus.

Keywords: Adult, child; esophagoscopy; foreign body impaction.

Özofagusta yabancı cisim takılması: 2003-2013 Tuzla, Kulak-Burun-Boğaz Kliniğinde deneyimler

Sekib Umihanic, Fuad Brkic, Sefika Umihanic, Samir Hodzic
Department of Otolaryngology, University Clinical Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina

AMAÇ: Bu çalışmada Tuzla, Bosna Hersek’teki University Clinical Center Kulak-Burun-Boğaz Kliniğinde özofagusa takılan yabancı cisim (YC) yönetimine ilişkin deneyimimiz sunuldu.
YÖNTEMLER: Özofagusta YC öyküsüyle Ocak 2003 - Aralık 2013 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 71 hasta (44 erkek, 27 kadın; ort. yaş 32.99±28.57 yıl; dağılım 1-81 yıl) baş ve boyun muayenesi dahil olmak üzere retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara genel anestezi altında rijit özofagoskopi uygulandı.
BULGULAR: Çocuklarda (23 erkek, 9 kadın; ort. yaş 4.6 yıl; dağılım 1-11, mod 1) en yaygını (%56.31) madeni para olmak üzere toplam 32 YC tespit edildi. Yetişkinlerde (21 erkek, 18 kadın; ort. yaş 56.2 yıl; dağılım 16-81) en yaygını kemik ve gıda olmak üzere toplam 39 YC (%43.6) tespit edildi. Yabancı cisimler çocukların %87.5’i ve yetişkinlerin %66.7’sinde üst özofagus sfinkterinde takılmış idi. Yabancı cisimlerin özofagusta bulunma süresi bir saat ila altı ay idi. Tüm işlemler komplikasyon olmadan uygulandı; YC’ler işlemi tekrarlamaya gerek olmadan tamamen çıkartıldı.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız rijit endoskop kullanımının özofagustaki YC’leri çıkarmada güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin, çocuk; özofagoskopi; yabancı cisim takılması.

Sekib Umihanic, Fuad Brkic, Sefika Umihanic, Samir Hodzic. Foreign body impaction in esophagus: experiences at Ear-Nose-Throat Clinic in Tuzla, 2003-2013. Tr-ENT. 2015; 25(4): 214-218

Corresponding Author: Sekib Umihanic, Bosnia And Herzegovina
LookUs & Online Makale