E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Homosistein, B12 vitamini ve folik asit düzeylerinin vertigo ile ilişkisi [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2012; 22(4): 214-218 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2012.041

Homosistein, B12 vitamini ve folik asit düzeylerinin vertigo ile ilişkisi

Erdinç Aydın1, Seda Türkoğlu Babakurban, Osman Nuri Özgirgin, Levent Naci Özlüoğlu

Amaç: Bu çalışmada serum homosistein, vitamin B12, folik asit düzeyleri ile periferal vestibüler disfonksiyon (PVD) arasındaki ilişki incelendi.
Hastalar ve Yöntemler: Baş dönmesi yakınması ile Nisan 2005 - Aralık 2007 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na başvuran 41 hasta (31 kadın, 10 erkek; ort. yaş 57.3±14.3 yıl; dağılım 12-80 yıl) odyovestibüler testler ile prospektif olarak incelendi ve tanıları konuldu, aynı zamanda hastalardan alınan kan örneğinden serum homosistein, vitamin B12 ve folik asit düzeylerinin ölçümü yapıldı. Hastalar konulan tanı doğrultusunda Meniere hastalığı, vestibüler nörinit ve benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) üç gruba ayrıldı. Hastaların serum homosistein, vitamin B12, folik asit düzeyleri gruplar arasında ve grup içinde normal değerlere oranlanarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların %29.3’üne (n=12) Meniere hastalığı, %36.6’sına (n=15) vestibüler nörinitis ve %34.1’ine (n=14) BPPV tanısı konuldu. Serum homosistein düzeyleri sırasıyla Meniere hastalığı, vestibüler nörinit ve BPPV grubunda 12.42±3.56 umol/L, 11.32±4.14 umol/L ve 10.72±2.95 umol/L (p>0.05); vitamin B12 düzeyleri sırasıyla 371.58±141.35 pg/ml, 288.13±139.51 pg/ml, 352.14±150.41 pg/ml (p>0.05) ve folik asit düzeyleri sırasıyla 8.76±3.2 umol/L, 10.63±6.59 umol/L, 8.8±3.18 umol/L (p>0.05) olarak hastaların tümünde benzer bulundu. İstatistiksel olarak normal değerlere oranla grup içinde ve gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı.
Sonuç: Bu çalışma serum homosistein, vitamin B12, folik asit düzeyleri ile PVD arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk prospektif çalışmadır. Homosistein, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri ile PVD arasında bir ilişki bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Folic acid; homocysteine; vertigo; vitamin B12.

The relationship of homocysteine, vitamin B12, folic acid levels with vertigo

Erdinç Aydın1, Seda Türkoğlu Babakurban, Osman Nuri Özgirgin, Levent Naci Özlüoğlu

Objectives: In this study the relationship of serum homocysteine, vitamin B12, folic acid levels and peripheral vestibular dysfunction (PVD) was investigated.
Patients and Methods: Forty-one patients (31 females, 10 males; mean age 57.3±14.3 years; range 12 to 80 years) who admitted to Baskent University Hospital Ear Nose and Throat Department between the dates of April 2005 - December 2007 with complaint of vertigo were prospectively analyzed and diagnosed using audio-vestibular test, at the same time serum homocysteine, vitamin B12, folic acid measurements was done from the blood samples of patients. The patients were divided into three groups as Meniere’s disease, vestibular neurinitis, and benign paroxismal positional vertigo (BPPV) according to the diagnoses and serum homocysteine, vitamin B12, folic acid levels of patients were compared to normal values in and between groups.
Results: Of the patients, 29.3% (n=12) were diagnosed with Meniere’s disease, 36.6% (n=15) with vestibular neurinitis, and 34.1% (n=14) with BPPV. Serum homocysteine leves of patients were 12.42±3.56 umol/L, 11.32±4.14 umol/L and 10.72±2.95 umol/L (p>0.05) in Meniere’s disease, vestibular neurinitis, and BPPV respectively; vitamin B12 levels were 371.58±141.35 pg/ml, 288.13±139.51 pg/ml, 352.14±150.41 pg/ml (p>0.05) respectively and folic acid levels were 8.76±3.2 umol/L, 10.63±6.59 umol/L, 8.8±3.18 umol/L (p>0.05) respectively. The values were similar in all patients. No statistically significant difference was found in and between groups comparing with normal values.
Conclusion: This is the first prospective study investigating the relationship of serum homocystein, vitamin B12 and folic acid levels with PVD. We found that there is no relationship of homocysteine, vitamin B12, folic acid levels with PVD.

Keywords: Folik asit; homosistein; vertigo; vitamin B12.

Erdinç Aydın, Seda Türkoğlu Babakurban, Osman Nuri Özgirgin, Levent Naci Özlüoğlu. The relationship of homocysteine, vitamin B12, folic acid levels with vertigo. Tr-ENT. 2012; 22(4): 214-218

Sorumlu Yazar: Erdinç Aydın
LookUs & Online Makale